Wat u moet weten en doen

Ken uzelf en uw partner
Wij allen zijn het product van het leven dat achter ons ligt. Het fundament is onze intellectuele aanleg en aard. In het verlengde hiervan zijn wij gevormd door opvoeding, studie, werk, vriendschappen, relaties en andere ervaringen. Het totaal van aanleg en ervaringen bepaalt wie wij zijn, wat wij zien en hoe wij handelen. Het leven leidt tot een zekere conditionering.

Mensen verschillen door aard, talent, sociale positie, leefwijze, stijl en interesses. Ken en begrijp uw conditionering en als u een bestendige relatie wilt die van uw partner. Belangrijk in het contact is beter te luisteren dan te praten, beter te begrijpen dan te beleren. Het gaat er om aan te voelen waarom de ander iets vindt en zegt. Uw partner en goede relatie krijgt u alleen als u open staat, realistische verwachtingen hebt en voor uw partner van betekenis bent.

De eerste ontmoeting
U hebt een beeld van uw conditionering. Uw verwachtingen zijn realistisch. Dan is de kans groot dat uw eerste ontmoeting met een mogelijke partner goed gaat. Chemie speelt hierbij een rol. Respect voor jezelf en de ander toon je in hoe je er uit ziet. In kleding, schoenen, tas, haar, handen, conditie, verzorging. Evenwichtige mensen met normen, gezond verstand en discipline hebben de beste kans van een kennismaking een bestendige relatie te maken. Wees oprecht geïnteresseerd. Praat niet te veel over uzelf. Beantwoord vragen open en eerlijk. Luister vooral. Voel aan.

Chemie, aantrekking en intimiteit zijn belangrijk. Een relatie entameren zonder verliefdheid direct bij de start is een optie. Verstandsrelaties zijn kansrijk. Chemie en liefde groeien als de verstandsbasis goed is. Zijn mensen bijzonder, dan luistert het bij elkaar passen nauw. Bijzondere mensen willen graag een partner die op eigen merites ook bijzonder is. En die blijkt moeilijk te vinden. In de eigen omgeving komen bijzondere mannen en vrouwen hun specifiek goed passende partner hoogst zelden tegen. De perifere 'visvijver' is te klein. Digitaal zoeken is een onveilige en onbetrouwbare tombola met veel nieten.

Relatie ontwikkeling
Mensen verschillen enorm in wat zij willen, zien en begrijpen. Hebt u een mogelijke partner ontmoet, probeer dan allereerst de ander goed te leren kennen, te zien hoe en waarom de ander is als hij of zij is. Dit lijkt een open deur en is het niet. Mensen kunnen alleen zien wat ze kunnen zien. Veel is een leerproces dat als het goed gaat er toe leidt dat partners elkaar een veilige thuishaven en gezelligheid bieden.

Het kan ook verkeerd gaan. Een voorbeeld. Sommige mensen zijn ontwikkeld, breed, diep en flexibel. Zij staan open en zien veel. Anderen zijn niet zo. Zij vinden wat zij vinden en willen wat zij willen. Duurzame relaties mislukken. Een bestendige, gelijkwaardige relatie vraagt van u er te zijn voor uw partner. De ander op één, meer ‘wij dan mij’. Geen meetlatjes. Daarnaast gaat het om over en weer ruimte geven, vermijden van sleur en afspraken maken.

Mannen en vrouwen
Mannen gaan meer voor hun gelijk en vrouwen meer voor de relatie. Succesvolle mannen houden van competitie. Sommige vrouwen hebben dit ook. Vrouwen gaan vooral voor de kwaliteit in relaties, zowel in werk als privé. Mannen die leiding geven maken van veel een sportief spelletje en dat is leuk. Ook voor thuis met de kinderen.

Mannen hebben meer bonhomie dan vrouwen. Mannen kunnen onenigheid hebben en leggen een ruzie meestal snel bij. Dat is prettig. Bouderen hoort niet bij mannen. In oplossingen vinden voor allerlei praktische en relationele problemen zijn vrouwen beter dan de meeste mannen. Zij doen dit alleen als zij dit willen.

Veranderingen na midlife
Het gedrag van mannen en vrouwen verandert vaak tijdens en na midlife. Hormonale verandering is van invloed. In de high-end van de maatschappij eindigt de vaak monomane periode van sterke gerichtheid op werk en succes. Wat in de loopbaan nog realiseerbaar is, wordt zichtbaar. De waarom- en zingevingsvraag worden gesteld. Tomorrows veranderen. Andere dingen in het leven krijgen gewicht.

De praktijk leert dat na de midlife veel mannen vrouwelijker, intuïtiever en ook aardiger worden. Na midlife zijn veel vrouwen mannelijker, soms ook harder, staan vaker op hun ponteneur. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Tijdens en na midlife divergeren te vaak het denken en gedrag van man en vrouw. Zij groeien dan uit elkaar. De thuishaven met gezelligheid en intimiteit verdwijnt. Dit verklaart slechte relaties en echtscheidingen. Na hun pensionering worden sommige mannen een beetje saai. Veel vrouwen zijn dan meestal proactief, maken plannen en brengen leven in de brouwerij.

Reflectie en gedrag
In het leven ontstaan leef- en overlevings-mechanismen. Mensen zien daardoor alleen wat zij kunnen zien. Zij hebben dit meestal van zichzelf en anderen niet in de gaten. Eigen meningen en groepsmeningen zijn de norm. Denken en handelen bevestigen de eigen en groeps-percepties en het gevoel van veiligheid.

Leef mechanismen zijn soms een keurslijf. Partnerzoekenden moeten zichzelf, wat zij met hun leven willen en welke partner hierbij past begrijpen. Anders wordt het niets. Het kan wenselijk zijn leef- en gedragspatronen enigszins te doorbreken. Nodig zijn zowel flexibiliteit - openstellen en aanpassen - als inflexibiliteit - jezelf zijn en blijven. ‘Games people play' werken contraproductief. De ander op één is essentie. Zonder Gekke Henkie te zijn.